Več o tem
V redu

S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

»

«

Celovito urejanje porečja Savinje

Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje je kompleksen projekt, ki zahteva izvedbo različnih ukrepov poplavne varnosti, od lokalnih ukrepov za varovanje urbanih površin do širših ukrepov za zmanjševanje konic poplavnega vala.

Nabor ukrepov celovitega urejanja poplavne varnosti na celotnem porečju Savinje, ki je bil določen na podlagi  rezultatov številnih izdelanih študij ter strokovnih podlag za posamezne odseke Savinje  in njenih pritokov, vsebuje naslednje sklope ukrepov:

  • Lokalni ukrepi na območju Luč za zaščito urbanih površin.
  • Ukrepi za zaščito najbolj ogroženih območij odseka Savinje med Lučnico in Letušem (regulacije Savinje, nasipi, rekonstrukcija jezu, aktivacija retenzijskih površin, zadrževalnik na pritoku Ložnica)
  • Celoviti ukrepi na območju Spodnje Savinjske doline, ki bodo zagotavljali poplavno varnost Celja in Laškega (10 suhih zadrževalnikov, visokovodni nasipi, stabilizacija rečne struge in brežin)
  • Lokalni ukrepi na območju Celja za zaščito urbanih površin brez negativnih vplivov dolvodno
  • Lokalni ukrepi za zaščito ogroženih urbanih območij v Laškem.

Ker pa v fazi prijave projekta še ni bil izdelan celovit hidravlični izračun poplavnih voda do profila v Laškem in do sotočja Savinje s Savo, je bilo ob upoštevanju razpoložljivih strokovnih podlag reševanje poplavne varnosti na porečju Savinje razdeljeno v dve fazi.

Na osnovi navedenih strokovnih izhodišč so bili v prvo fazo projekta tako vključeni lokalni ukrepi na visoko ranljivih urbaniziranih območjih, brez vpliva dolvodno, in posamezni večji posegi za zaščito urbaniziranega območja MO Celja, kjer lahko rezultati izdelanih študij potrdijo zanemarljiv vpliv izvedbe teh ukrepov na poslabšanje pretočnih razmer dolvodno.

Poleg navedenih strokovnih utemeljitev na osnovi rezultatov izdelanih študij pa so bili za določitev obsega izvedbe lokalnih ukrepov poplavne varnosti upoštevani še sledeči kriteriji:

  • Ukrepi, za katere so bili sprejeti prostorski akti, ki so omogočali takojšnjo izvedbo (gradnjo) in izvedljivost teh ukrepov v obstoječi finančni perspektivi do 2015.
  • Ukrepi, ki zagotavljajo poplavno varnost najbolj ogroženih urbanih področij z največjim tveganjem za človeška življenja in premoženje in pomembni infrastrukturi in rabi prostora.
  • Ukrepi, ki so ocenjeni kot finančno-ekonomsko sprejemljivi.
  • Ukrepi, ki izboljšujejo dinamične in naravne procese površinskih voda v porečju Savinje (izboljšanje hidromorfološkega stanja, vključujoč obnovo in renaturacijo vodnih teles (stabilizacijo dna, rehabilitacijo erozijskih žarišč, razširitev pretočnega profila strug, aktiviranje retenzijskih površin,...)
  • Ukrepi, ki implementirajo Okvirno vodno direktivo in s tem razvojne cilje in kazalnike Operativnega programa razvoja okoljske in transportne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI)