Več o tem
V redu

S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.

»

«

Osnovne info

Projekt »Zagotovitev poplavne varnosti na porečju Savinje - lokalni ukrepi« je prva faza celovitega urejanja poplavne varnosti na porečju Savinje. Cilj projekta je z lokalnimi ukrepi, ki zajemajo izgradnjo novih in obnovo obstoječih objektov vodne infrastrukture, čiščenje in poglabljanje pretočnih profilov struge Savinje in pritokov,  izgradnjo zadrževalnikov ter aktivacijo razpoložljivih retenzijskih površin za povečanje zadrževanja vode zmanjšati poplavno ogroženost lokalnih urbanih območij Celja z Vojnikom, Laškega ter Luč.

Ukrepi prve faze projekta se bodo izvajali v letih 2012, 2013 in 2014,  v tem času pa bodo na širšem območju MO Celje, vključno z Vojnikom,  ter območjih občin Laško ter Luče na Savinji in njenih pritokih s ciljem povečati poplavno varnost urbaniziranih območij izvedeni naslednji ukrepi:

  • Ureditev prb. 7,5 km rečne struge.
  • Izgradnja prb. 17 km novih visokovodnih zemeljskih nasipov.
  • Izgradnja prb. 5,5 km novih AB protipoplavnih zidov.
  • Zvišanje in rekonstrukcija prb. 5,5 km obstoječih visokovodnih zemeljskih nasipov
    ter prb. 0,3 km AB protipoplavnih zidov.
  • Zvišanje prb. 2 km obstoječih cest.
  • Izgradnja več kot 30 dostopnih ramp.
  • Izgradnja 5 suhih zadrževalnikov.
  • Prenova 5 obstoječih mostov.

Izvedeni ukrepi bodo ob povečanih pretokih vode brez vplivov na poslabšanje pretočnih razmer dolvodno omogočali varovanje najbolj ogroženih urbanih območij Celja, Vojnika, Luč in Laškega, hkrati pa bo s 5 novimi suhimi zadrževalniki moč zadrževati konice poplavnih voda pritokov Savinje v Celju in s tem izboljšati pretočne razmere dolvodno.

Projekt delno financira Evropska unija iz sredstev Kohezijskega sklada, operacija pa se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja -področje voda, prednostne usmeritve: Zmanjšanje škodljivega delovanja voda.

Projekt zagotavljanja poplavne varnosti na porečju Savinje je prvi potrjeni slovenski projekt s področja varstva pred škodljivim delovanjem voda, ki celovito ureja problematiko poplavne varnosti nekega porečja, in eden največjih slovenskih okoljskih projektov, ki jih je finančno podprla Evropska unija. Kot tak bo zato gotovo veljal za referenčni projekt urejanja poplavne problematike tudi za druga slovenska porečja.

 

» Več o celotnem projektu